1556 Broadway
New York, NY 10120
Call us 24/7
800 123 4567
Close

תנאי שימוש– אתר הזמנות מוצרי “GLORIA GARTEN”

תנאי שימוש אלו (להלן: “התנאים” או  “תנאי שימוש”) מסדירים את השימוש באתר של חברת צבעי הקשת בע”מ (להלן: “החברה”) המספקת באמצעותו את המוצרים של חברת GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH (להלן: “Gloria Garten”) בכתובת.
https://www.gloria-garten.co.il (להלן: “האתר”) ואת כל שאר השירותים המוצעים באמצעות האתר.

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות מוצרים באמצעותו, ולרבות כל שירות אחר, בין שקיים ובין עתידי.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (להלן: “המשתמש”) לבין החברה.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימושך באתר. גלישתך באתר ו/או ביצוע הזמנה באתר (כמפורט להלן) מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש.

במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר.

1. כללי

1.1. תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1.2. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תנאי השימוש.

1.3. הנך המשתמש מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

1.4. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

1.5. על ידי גישה או גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.

2. פרטי משתמש ופרטיות

2.1. לצורך ביצוע הזמנות באתר,יהא עליך המשתמש לספק לחברה, לפני כל ביצוע הזמנה (מוגדרת להלן), את פרטי המשתמש הבאים:שם מלא, שם תאגיד מלא (במידה והנך תאגיד) (מובהר, כי מילוי שם פרטי או שם תאגיד כאמור הינה רשות ולא חובה), מספר טלפון, כתובת מלאה לאספקת מוצרים (ולפי בחירתך, כתובת מלאה נפרדת למשלוח חשבונית), כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וקוד אבטחה שלו (להלן: “פרטי המשתמש”).

2.2. מובהר, כי פרטי המשתמש אשר יימסרו על ידך לחברה כאמור, יימסרומרצונך ובהסכמתך המלאה, וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.3. החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.

2.4. מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון באתר.

3. הזמנת מוצרים ומשלוח

3.1. האתר הינו פלטפורמה של החברה המאפשרת לך לבצע הזמנתמוצר (מוגדר להלן) של Gloria Garten באופן מקוון, ולקבל מידע על מוצר המופיע באתר.

3.2. לצורך תנאי שימוש אלה, “מוצר” משמעו פריט מסוים של Gloria Garten אשר מוצג באתר ואשר ניתן להזמינו מהחברה באתר בכפוף לתנאי השימוש.

3.3. מובהר, כי המוצרים המופיעים באתר אינם מהווים את כלל המוצרים של Gloria Garten, והחברה איננה מתחייבת להציע את כלל מוצרי Gloria Garten באתר, המוצרים המופיעים באתר נבחרים ע”י החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד, ובהתאם החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים לפי בחירתה.

3.4. ביצוע הזמנה. ביצוע הזמנת מוצרים ע”י המשתמש באמצעות האתר,תתאפשר רק לאחר שהמשתמש מילא את כל פרטי המשתמש כנדרש ואת כל שאר הפרטים הרלוונטיים בקשר עם המוצר/ים אותם מעוניין המשתמש להזמין (להלן: “ההזמנה”).

3.5. המוצר בהזמנה יסופק למשתמש, בכפוף לתשלום התמורה (מוגדר להלן) לחברה, באמצעות משלוח לנקודת איסוף אזורית אותה בחר המשתמש (להלן: “נקודת איסוף”) או למענו של המשתמש בהתאם לבחירתו בהזמנה (להלן: “מען למשלוח”), בהתאם לאפשרויות שתציע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך מובהר, כי לכל אחת מאפשרויות האספקה האמורות יהא תעריף שונה אשר ייקבע על פי שיקולה הבלעדי של החברה ויפורסם באתר, כמו כן, יכול ואפשרות בחירה כאמור תינתן רק לחלק מהמוצרים המוצעים באתר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.6. משלוח המוצרים למשתמש, אשר הוזמנו ע”י המשתמש לפי ההזמנה,יסופקו תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה באתר במידה והמשלוח הינו לנקודת איסוף או תוך 7 ימי עסקים במידה וביצוע ההזמנה באתר הינו למען למשלוח (להלן: “מועד האספקה”) והכל בלבד לאחר שהתקבל אצל המשתמש אישור הזמנה.

3.7. מובהר, כי המשתמש יחויב בדמי משלוח של כל מוצר אשר הזמין, בהתאם לתעריפים שתקבע החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לסעיף ‏4.4 להסכם זה.

3.8. במידה ונבחרה אפשרות האספקה של איסוף מנקודת איסוף, יש להגיע עד חמישה ימים מיום קבלת ההודעה על מנת לאסוף את המוצר.

3.9. ככל שלא ייאסף המוצר על ידי המשתמש בזמן האמור לעיל ו/או לא נוצר קשר עם המשתמש לשם מסירתו עקב אי זמינות המשתמש ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים, הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את התמורה ששילם בגין המוצר, ככל ששולמה.

3.10 למעט בגין השבת התמורה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור לעיל.

3.11 כל משלוח הזמנה יהא כפוף בנוסף לתנאי חברת המשלוחים אשר מבצעת את המשלוח.

3.12 למען הסר ספק, ככל שהזמנה לא תסופק למשתמש מסיבה כלשהי שאיננה באחריותה של החברה, הוראות פרק “תוכן האתר והגבלת אחריות” בתנאי השימוש יחולו.

3.13 ככל ונבחרה אפשרות אספקה למענו של המשתמש, ואושרה על ידו אפשרות השארת הזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המוצרים שהזמין הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או תביעות כנגד החברה.

3.14. מלאי-כל המוצרים אשר מוצעים באתר הינם מוצעים למשתמש עד גמר המלאי בלבד. במידה ומוצר מסוים יהא חסר במלאי, החברה תעשה ככל שביכולתה לחדש את המלאי ולהציעאת המוצר האמור באתר בהקדם האפשרי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ומובהר, כי החברה לא תהיה כפופה למועד האספקה, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. או אז תמסורה חברה הודעה על כך למשתמש, ויחולו ההוראות להלן. מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר או הקליד המשתמש.

3.15. במידה ובוצעה הזמנה ע”י משתמש, ורק לאחריה התברר כי המוצר או המוצרים, לפי העניין, אינם נמצאים במלאי, החברה תיצור עם המשתמש קשר ותודיעו על כך. המשתמש יהא רשאי לבטל את ההזמנה שביצעבאופן מידי ובהתאם החברה תשיב לו את התמורה ששילם בתוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול או לחילופין יוכל המשתמש לבחור להשאיר את ההזמנה על כנה, ולהמתין עד חידוש המלאי, ובאם יבחר המשתמש באפשרות האחרונה אזי תשתדל החברה לספק את המוצר בהזדמנות הראשונה לאחר חידוש המלאי, אך מובהר כי החברה לא תהא כפופה למועד האספקה כאמור לעיל.

3.16. כמות הזמנה מקסימלית – החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיר כמות מקסימלית של מוצרים הניתנת לרכישה בכל הזמנה (להלן: “כמות מקסימלית”). מובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה כמות המוצרים המוזמנת תעלה על הכמות המקסימלית, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה.

3.17. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת, כמפורט להלן בתנאי השימוש.

4. מדיניות מחירים

4.1. המחיר בו יחויב המשתמש בגין ההזמנה אותה הזמין (להלן: “התמורה”)הנו מחיר המוצר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה בתוספת דמי משלוח, ולמען הסר ספק, במידה והמשתמש רוכש מספר מוצרים באמצעות ההזמנה, אזי התמורה הינה המחיר הכולל של מספר המוצרים כאמור לעיל בתוספת דמי משלוח.

4.2. מובהר, כי מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

4.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש,ולמען הסר ספק, שינוי מחיר לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו למשתמש.

4.4. דמי משלוח–כאמור לעיל, כל הזמנה תחויב בדמי משלוח, אך במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יעלה על מחיר מינימום כפי שייקבע ע”י החברה, ככל שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח, אך מובהר, כי במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יהא נמוך ממחיר המינימום כאמור לעיל, אזי יתווספו דמי המשלוח למחיר הכולל של המוצרים בהזמנה, וייחשבו כחלק מהתמורה הנדרשת לתשלום.

4.5. מובהר, כי תשלום התמורה לחברה ע”י המשתמש תתבצע באמצעות האתר בלבד, כפי שתחליט החברה ובהתאם להוראותיה, כפי שיימסרו ו/או יצוינו באתר, מעת לעת.

5. אחריות למוצרים

5.1. למוצרים הנמכרים באתר תוענק אחריות ע”י החברה, למשך 12 חודשים מיום רכישת המוצר ע”י המשתמש, זאת בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות אשר תצורף לכל מוצר שיירכש ע”י המשתמש (להלן: “האחריות” ו”תעודת האחריות”, בהתאמה).

5.2. מובהר, כי האחריות תחול לגבי מוצר (כהגדרתו בתנאי שימוש אלו) בלבד, ולגבי אביזרים נלווים (מוגדר להלן) אשר מסופקים ביחד עם המוצר או אביזרים נלווים אשר יוצעו למכירה באופן נפרד באתר אין כלל אחריות (למעט מרססים, המוצעים באתר בכפוף להוראות תעודת האחריות).

5.3. לצורך תנאי שימוש אלו, “אביזר נלווה” משמעו אביזר שנלווה למוצר העיקרי שנרכש או מהווה כלי עזר לשימוש במוצר העיקרי שנרכש או כלי עזר למוצר אחר, אשר ניתן להתקינו על המוצר העיקרי שנרכש או על מוצר אחר או שניתן להסירו מן המוצר העיקרי או מוצר אחר או שהינו חלק הנוסף למוצר העיקרי או למוצר אחר מעצם אופיו וטבעו, כפי שנקבע ע”י החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי או על ידי היצרן.

6. ביטול הזמנה

6.1. החברה מחויבת לשביעות רצון לקוחותיה, ופועלת בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010, ככל שחל על ההזמנה.

6.2. אם מסיבה כלשהי,המשתמש אינו מרוצה ממוצר שרכש בהזמנה, יהא זכאי המשתמש לבטל את ההזמנה, עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר ע”י המשתמש, כל זאת, בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב לחברה ובצירוף קבלה או חשבונית, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ובלבד שלא נעשה במוצר האמורכל שימוש. המוצר יוחלף במוצר אחר (בכפוף לגמר המלאי כאמור לעיל ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה) אם יבחר בכך המשתמש או שתוחזר התמורה למשתמש (בניכוי דמי הביטול, כהגדרתם להלן), והכל בכפוף לתנאי פרק זה להלן.

6.3. מובהר, כי במקרה של ביטול הזמנה כאמור לעיל, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח בגין ההזמנה.

6.4. החזרת המוצר הינה באחריותו הבלעדית של המזמין ועל חשבונו בלבד.

6.5. המשתמש מודע לכך, כי החברה לא תשלח שליח או אדם מטעמה לאיסוף מוצר חזרה מכתובתו של המשתמש עקב סיבה כאמור לעיל, ועל המשתמש לפעול, ככל שיחפוץ בכך, בהתאם להוראות האמורות לעיל.

6.6. מובהר, כי החברה לא תקבל מוצר שיוחזר בכל אחד מן המקרים הבאים:

א. מוצר שאריזתו נפתחה או הושחתה ו/או מוצר שנשבר או התקלקל לאחר שהגיע תקין ליעדו;

ב. מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה במיוחד עבור המשתמש;

ג. מוצר נפסד כגון: מוצר מתכלה וכיו”ב;

ד. מוצר, שלפי שיקול דעתה של החברה,קיים בו פגם אחר,אשר בגינו החברה לא תכיר בו כמוצר הניתן להחזרה.

6.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למשתמש כי לחברה שיקולדעת בלעדי בקשר עם מצבו של מוצר אשר הוחזר ע”י משתמש, ובהתאם לכך החברה בלבד תקבע את מצב המוצר האמור.

6.8. לא ניתן להחזיר מוצר אשר נרכש כחלק מערכה שלמה, במקרה כאמור תידרש החזרתה של הערכה כולה, על כל פריטיה.

6.9. במידה ונתקבלה מתנה ברכישת המוצר יש להחזיר גם את המוצר שניתן במתנה על מנת לקבל את ההחזר.

6.10. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצר אשר התמורה בגינו לא שולמה (למשל: במידה והוענק מוצר עקב מבצע או כמתנה).

6.11. דמי ביטול. במידה ובחר המשתמש לבטל את ההזמנה שלא בשל פגם במוצר או אי התאמה (מוצר אחר מהמוצר שהוזמן), רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי ביטול”).

6.12. מובהר, כי ביטול הזמנה שלא על פי תנאים אלה, יהא חסר כל תוקף, והמשתמש יהא מחויב בתשלום התמורה לחברה באופן מלא.

7. קנייןרוחני

7.1.כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו וכן כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנרכשים, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של- Gloria Garten,לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה ו/או ל- Gloria Garten, לפי העניין, באופן בלעדי.

7.2.שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה או של- Gloria Garten, לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

7.3.אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.

8. תוכן האתר והגבלת אחריות

8.1. האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא (“As Is”), ומובהר, כי השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע”י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.2. החברה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים באתר או להוציא איזה מהמוצרים באתר, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.3. אנו שואפים לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג’ או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת,על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.

8.4. קישורים חיצוניים לאתר(ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

8.5. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.

8.6. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.

8.7. מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינםלהמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר.אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.8. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר החברה הינו מטעם חברת Gloria Garten, ולפיכך אין החבר האחראית על מידע זה, הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי Gloria Garten ובאחריותם.

8.9. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הן בכל הקשור בתיאום המשלוח למען למשלוח עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על ידי חברת השליחויות, לרבות בכל מקרה בו יחול עיכוב באספקת ההזמנה למזמין ע”י חברת השליחויות, לאחר העברתה ע”י החברה לחברת השליחויות (הן מסיבה הנעוצה במשתמש, הן מסיבה הנעוצה בשליח ו/או בחברת השליחויות והן מכל סיבה אחרת) ולרבות בשל ביטולה של העסקה והחזרתו של המוצר לחברה, בנסיבות בהן חברת השליחויות לא תצליח מכל סיבה שהיא, לספק למשתמש את המשלוח.

8.10. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמשבו ו/או בשימוש שיעשה המשתמש במוצר שרכש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הוראות תעודת האחריות ו/או שימוש אחר במוצר שאיננו שימוש סביר.

8.11. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועדה אספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם פגם כאמור נבע מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

8.12. החברה לא תהא אחראית לאי אספקת מוצר במקרים של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת החברה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את אספקת ההזמנה.

9. הפרת תנאי שימוש והפסקת פעילות האתר

9.1. הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאתך להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי.החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.

9.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

ב. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;

ג. אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ד. אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;

ה. אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש.

9.3. החברה שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לשנות את האתר, בכל דרך שתבחר החברה,בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.

10. שיפוי

המשתמש מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

11. שינויתנאי השימוש

11.1. החברה שומרתלעצמה את הזכותלעדכןאתתנאיהשימושהמוצגיםלהלןמעתלעת וללאהתראהאואזכורמיוחדבערוצי התקשורת השונים של החברה.

11.2. המשתמש מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר המשתמש ממשיך להיכנס לאתר לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, המשתמש מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המעודכנים.

11.3. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני הזמנת מוצר באתר, והינו מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.

11.4. על המשתמש לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה בתנאי השימוש.

12. שירות לקוחות

12.1. במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות דף יצירת קשר אשר מופיע באתר.

12.2. שעות המענה לפניה כאמור, הינן כדלקמן: ימיםא’ – ה’ : 8:00 – 16:00.

13. דין ושיפוט

13.1. בעת שאתה עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

13.2. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: “הערכאה המשפטית“) כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אנו מקווים כי תמצא את השימוש באתר יעיל ונוח.

בכבודרב ובברכה,

החברה

תאריך עדכון אחרון 8.7.2019

הי רגב, זה הקוד המתוקן לרישום לאתר GLORIA
0
    0
    עגלת הקניות
    העגלה ריקה
    דילוג לתוכן